Vedtægter

Jysk Mopa Klub

Vedtægter

Vedtægter for Jysk Mopa Klub.


§1. Klubbens navn er Jysk Mopa Klub (JMK)


§2. Klubbens formål er i fællesskab at dyrke sejlads på et plan, hvor familien indgår som et naturligt led og at
arrangere fælles jagt og fisketure, herunder Mopa træf.


§3. Klubbens Øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af juni måned. Regnskabsåret er kalenderåret. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen bestemmer dette, eller når mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt — med angivelse af dagsorden — begærer dette over for formanden.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt, og med mindst 14 dages varsel. Endelig dagsorden sendes 8
dage før generalforsamlingen.
Med indkaldelsen følger dagsorden.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Beslutningen om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver dog 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.


§4. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer samt suppleant. Valget sker for 2 år
ad gangen. Efter det første driftsår er to bestyrelsesmedlemmer på valg. Endvidere vælges en revisor ligeledes for 2
år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Om det på møderne behandlede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.


§5. Generalforsamlingen kan med flertalsbeslutning ændre aftale indgået vedr.: Mopa træf, tid og sted.


§6. Fabrikanter og forhandlere af både, bådmotorer samt tilbehør til samme eller andre, der har en kommerciel
interesse i klubbens arbejde, kan ikke vælges til bestyrelsen.


§ 7. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen.
Kvitteringen for rettidig betaling kontingent gives således stemmeret på generalforsamlingen.


§ 8. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til d. 31/12.


§ 9. I tilfælde af klubbens opløsning er det den bestyrelse, der træffer beslutning om hvordan klubbens midler skal
anvendes.


§ 10. Som medlemmer kan optages personer, der er tilknyttet en Mopa eller som tidligere har været medlem af
klubben. Stemmeretten følger medlemskabet.


§ 11. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil. Et medlem, der er ekskluderet, kan
indenfor en tidsfrist af 8 dage fra eksklusionen, skriftligt forlange kendelsen appelleret til en generalforsamling, der
ved simpel stemmeflerhed afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.
Vedrørende kontingentbetaling.
Kontingent er 100,00 kr. og bedes indbetalt til kasseren.
Reg.nr. 9174 konto nr. 6581442449
Ved indbetaling oplys venligst navn, båd nr./adresse i nævnt rækkefølge hvis der er plads.
HUSK – HUSK – HUSK, at give kasseren besked ved flytning, ny mail adresse, nyt tlf. nr. og ny båd.
Venlig hilsen.
Jysk Mopa Klub
Johnny Ostenfeld
Formand